Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on FysioToma Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

FysioToma Oy (y-tunnus 3236631-4) Saapastie 2, 33950 Pirkkala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tommi Ahola tommi@fysiotoma.fi 040 837 9844

3. Rekisterin nimi

FysioToma Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Rekisteriin tallennettavia rekisteröityjä ovat asiakasyritysten yhteyshenkilöt sekä potentiaaliset asiakkaat ja verkkosivustojemme käyttäjät. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus asiakaspalvelu sekä asiakkuuksien ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvien suhteiden hoitaminen ja analysointi, asiakasviestintä ja markkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös FysioToma Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön nimi ja asema yrityksessä Yritys/organisaatio Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) www-sivustojen osoitteet Verkkoyhteyden IP-osoite Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista Laskutustiedot Mahdolliset profilointi- ja kiinnostustiedot Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, evästeet Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot Tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkailta itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä verkkopalveluiden käytön (kuten evästeiden ja vastaavien tekniikoiden) yhteydessä saaduista tiedoista. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina, kuin ne on rekisteröidyltä itseltään saatu, ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. FysioToma Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

FysioToma Oy ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja muille ulkopuolisille tahoille. FysioToma Oy voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen FysioToma Oy:n suoramarkkinointirekistereihin suoramarkkinointiluvan sen mahdollistaessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. FysioToma Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää henkilökohtaisesti tai lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhdyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (kuukauden kuluessa).

Scroll to Top